• Rada Rodziców SP 73

    •  

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 73 jest reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły.

     Radę stanowią przedstawiciele rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy - Rady Klasowe Rodziców.

      

     Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

     Zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności – Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie.

     Rada Rodziców współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami szkoły.

     Ustawa o systemie oświaty daje szerokie kompetencje Radzie Rodziców:

     • Rada Rodziców opiniuje statut szkoły i jego zmiany.
     • Inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w szkole.
     • Opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz sprawy istotne dla szkoły.
     • Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans.
     • Przedstawiciel Rady Rodziców wchodzi w skład komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora Szkoły.
     • Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców, prowadzi działalność celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznacza je na działanie szkoły.

      

     Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata.


     PREZYDIUM RADY RODZICÓW

     KONTO RADY RODZICÓW

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone