• OFERTA SP 73 na rok szkolny 2020/2021

    • Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci pięcio-, sześcio- i siedmioletnich do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021


     Profesjonalnie przygotowana i doświadczona kadra nauczycielska, realizacja nowoczesnych, ciekawych programów nauczania, odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia oraz prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, to wszystko sprawia, że uczniowie naszej szkoły prawidłowo rozwijają się pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. 

     Zgodnie z misją szkoły nauczyciele i dyrekcja, uwzględniając różnorodność naszego środowiska, systematycznie w ramach procesu dydaktycznego, wychowawczego i rozwijania zainteresowań, starają się tworzyć sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał okazję do odnoszenia sukcesów na miarę swoich możliwości. [O NAS]

     W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzyć

     3 klasy pierwsze:

     • 1a - klasa ogólna z dodatkowym językiem angielskim (dodatkowe 3 godziny tygodniowo, zajęcia prowadzone w sali z tablicą interaktywną; zwiększona liczba godzin za zgodą rodziców)

      

     • 1b - klasa integracyjna (nauczyciel wspomagający, zajęcia terapeutyczne: z logopedą, reedukacja, SI, ortoptyka, socjoterapia, arteterapia; do 5 uczniów niepełnosprawnych). Za zdogą mogą być również dodaktowe zajęcia z programowania

      

     • 1c - klasa ogólna z nauką programowania (dodatkowa 1 godzina tygodniowo za zgodą rodziców)

      

     Wszystkie klasy pierwsze mogą mieć za zgodą rodziców zajęcia Nauka Gry w Szachy

      

     2 oddziały przedszkolne (zerówki):

     • dzieciom zapewniamy zajęcia w specjalnie przystosowanych do wieku salach wyposażonych w interaktywne pomoce dydaktyczne, zajęcia na placu zabaw, zajęcia terapeutyczne oraz oddzielne wejścia, szatnie i toalety

      

     • realizację innowacyjnego programu o charakterze zdrowotno- ruchowym, którego autorką jest nauczyciel naszej szkoły SP 73 mający duże doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (prowadzi korektywę w Przedszkolu nr 163      

    • Wspieramy Uczniów z Deficytami

    • poprzez:

     • tworzenie klas integracyjnych
     • tworzenie klas terapeutycznych (w zależności od potrzeb)
     • terapię pedagogiczną
     • logopedię
     • integrację sensoryczną
     • socjoterapię
     • trening umiejętności społecznych
     • arteterapię
     • ortoptykę (od września 2020)

     Jesteśmy w trakcie organizowania gabinetu ortoptycznego (bezpłatne korzystanie tylko dla uczniów szkoły SP 73), który może być bardzo przydatny szczególnie dla klas pierwszych. Szczegóły na naszej stronie w Poradniku Terapeutycznym 

     • pomoc w odrabianiu lekcji w ramach zajęć świetlicy szkolnej i pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych
     • współpracę z organizacjami pozarządowymi i konsorcjum BAZA (pomoc w odrabianiu lekcji, terapie, indywidualne korepetycje)

      

     Informacje o klasach integracyjnych w SP73 INTEGRACJA 

     Informacje o pracy terapeutów w module SZKOŁA/KADRA/SPECJALIŚCI, np. TERAPIA PEDAGOGICZNA

      

     Wspieramy Uczniów Uzdolnionych

     poprzez:

     • tworzenie indywidualnych programów nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych w obrębie konkretnych przedmiotów

     • tworzenie od klasy 4 klas sportowych o profilu unihokeja

     • udział w Polskiej Akademii Dzieci

     • dostosowaną do potrzeb ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających pasje i zainteresowania

     • realizację innowacyjnych projektów i programów edukacyjnych szkolnych lub zewnętrznych

     • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z różnych dziedzin oraz zawodach sportowych

     • dodatkowe godziny (za zgodą rodziców) w ramach zajęć lekcyjnych na przedmioty cieszące się zainteresowaniem np. j. angielski, programowanie, matematyka

     • współorganizowanie z konsorcjum BAZA dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania np. gimnastyka sportowa

      

     Informacje o pracy z uczniem uzdolnionym WARS i SAWA 

      

     Szkoła Zapewnia

     • bezpieczny pobyt uczniów na terenie szkoły

     • realizację nowoczesnych, ciekawych programów nauczania,

     • stosowanie nowoczesnych metod i form pracy z dzieckiem w oparciu o innowacje pedagogiczne i autorskie programy nauczania

     • sale lekcyjne dostosowane do pracy z uczniami klas młodszych (1-3) oraz pracownie przedmiotowe dla klas starszych (4-8); wszystkie wyposażone w odpowiednio dobrane nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, tablice lub monitory interaktywne

     • zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w audiowizualnych pracowniach językowych

     • naukę gry w szachy

     • zajęcia z informatyki w dwóch pracowniach komputerowych dla klas 1-3 i klas 4-8 wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy, tablety, roboty, matę edukacyjną (klasy 1-3)

     • dostęp do szerokopasmowego bezpiecznego internetu w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE

     • pracę w chmurze: dziennik elektroniczny Librus, naukę z wykorzystaniem platform edukacyjnych, korzystanie usług i aplikacji Office 365 dla Edukacji

     • troskliwą opiekę podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej w godz. 6:30 – 18:00

     • w ramach zajęć świetlicowych: pomoc przy odrabianiu prac domowych, zajęcia w świetlicowych kółkach zainteresowań, zabawy i gry, w tym na placu zabaw

     • możliwość korzystania z obiadów (zupa, drugie danie, deser), które przygotowuje kuchnia szkolna. Cena obiadu w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 6,00zł

     • w ramach programu dla szkół Owoce, Warzywa, Mleko uczniowie trzy razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym otrzymują bezpłatnie porcję owoców, warzyw lub soki oraz mleko lub przetwory mleczne.

      

     Więcej informacji o naszej pracy O NAS

     Dyrektor Szkoły

     Bożena Ćwiklińska

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
   • sekretariat@sp73.edu.pl
   • 22 619-55-01
   • 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18
   • Grażyna Chmielewska
   • grazyna.chmielewska@sp73.edu.pl
   • Paulina Siewierska
   • iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone