• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73

    • to Szkoła z Klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją, Szkoła Bezpiecznego Internetu, to Radosna Szkoła otwarta dla wszystkich dzieci od 6 roku życia.

     Naczelną zasadą szkoły jest sukces każdego ucznia na miarę jego możliwości, nawet w najmniejszym zakresie. Kierując się tą zasadą i wychodząc naprzeciw potrzebom bardzo zróżnicowanego środowiska lokalnego szkoła prowadzi klasy integracyjne na wszystkich poziomach, klasy sportowe ze specjalnością unihokej na poziomie klas 4-8, uczestniczy w projektach unijnych: eTwinning, Szachy w Szkole, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE; w edukacyjnych programach międzynarodowych: Godzina Kodowania, Scratch Day, CodeWeek, Deutsch Plus; w programach warszawskich i ogólnopolskich: Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”, „Sportowy Talent”, Warszawa Programuje, Od zabawy do sportu, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Polska Akademia Dzieci, Ciepło dla Miast.

      

   • Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju wszystkim dzieciom poprzez uwzględnianie indywidualnych potrzeb zarówno dzieci dysfunkcyjnych, jak i wybitnie uzdolnionych.

    Dla każdego ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny, dostosowujący formy i metody pracy do możliwości i potrzeb, wynikających z danej niepełnosprawności. Każdy z uczniów objęty jest dodatkową pomocą w ramach zajęć specjalistycznych: integracji sensorycznej, socjoterapii, logopedii, terapii pedagogicznej, arteterapii.

    Dla uczniów wybitnie uzdolnionych opracowywane są i realizowane przez nauczycieli indywidualne programy nauczania w obrębie konkretnych przedmiotów oraz uczestnictwo w innowacyjnych zajęciach pozalekcyjnych, w tym zajęcia Polskiej Akademii Dzieci, pierwszego na skalę międzynarodową Uniwersytetu prowadzonego przez dzieci dla dzieci.

    Uczniowie mający problemy z nauką objęci są pomocą w formie pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych prowadzonych w szkole, a w ramach współpracy ze świetlicami środowiskowymi oraz poprzez uczestnictwo szkoły w projekcie BAZA otrzymują wsparcie w nauce w formie korepetycji specjalistycznych, zajęć warsztatowych „Jak się uczyć”, realizację miniprojektów, czy uczestnictwo w grupach wsparcia.

    Dla wszystkich uczniów szkoła prowadzi różne formy zajęć pozalekcyjnych pozwalających na pogłębianie wiedzy, rozwój zainteresowań i talentów: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, warsztaty z Edukacji STEAM (nowoczesne metody integrujące naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę), warsztaty Edukacji Medialnej – Cyfrowe Opowieści oraz zajęcia sportowe: taneczne, gimnastyka sportowa, unihokej.

     

   • Organizuje i uczestniczy w wielu konkursach przedmiotowych i tematycznych z różnych dziedzin na szczeblu dzielnicowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w których uczniowie odnoszą liczne sukcesy. Są mistrzami Polski w unihokeju, laureatami konkursów matematycznych, informatycznych, literackich, recytatorskich, przyrodniczych, chemicznych, geograficznych i artystycznych. Szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego konkursu dzielnicowego z programowania obiektowego Praski Turniej Scratcha oraz dzielnicowego konkursu chemicznego POLON.

    Współpraca z wieloma organizacjami i instytucjami pozwala szkole poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę edukacyjną przez prowadzenie zajęć w terenie (muzea, Centrum Nauki Kopernik, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów OEIiZK, Centralny Dom Technologii, Microsoft Polska, Biblioteka Publiczna, MDK Muranów i Łazienkowska, warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne), czy też na terenie szkoły: spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne i wiele innych.

    U uczniów kształtuje się akceptację dla odmienności poprzez udział w akcji „Iskierka Przyjaźni”, „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu" czy obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Samorząd Uczniowski inicjuje pomysły dotyczące społeczności uczniowskiej, w których realizację angażują się i współdziałają uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Prowadzi konkurs Najlepsza klasa, Festiwal Nauki i Talentów, organizuje m.in. apele szkolne, walentynki, mikołajki, liczne akcje charytatywne. Przy Samorządzie Uczniowskim działa sekcja Szkolnego Wolontariatu. Udział w różnych akcjach charytatywnych, propagujących działania prozdrowotne, proekologiczne i prospołeczne uczy współpracy. Uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za swoje działania.

    Szkoła współpracuje z okolicznymi przedszkolami i szkołami ponadpodstawowymi. Dla dzieci z przedszkoli organizuje Dzień Integracji, przygotowuje się przedstawienia, różne zajęcia, oprowadza po szkole. Uczniowie klas ósmych uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą szkół średnich, zawodowych i nauczycielami, co korzystnie wpływa na adaptację w nowym środowisku.

     

   • Miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci jest świetlica szkolna, w której uczniowie mają zapewnioną opiekę w godzinach 7:00- 17:30. Dzieci mają możliwość korzystania z wielu ciekawych zajęć i kół zainteresowań: plastyczne, turystyczne, taneczne, kulinarne. Organizowana jest także pomoc w odrabianiu lekcji, w szczególności dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

    Najmłodsi uczniowie (klasy przedszkolne) pracują w specjalnie dla nich przygotowanej części budynku: oddzielne wejście, szatnia, sale lekcyjne, sala świetlicy oraz plac zabaw.

    Szkoła wykorzystuje w swojej działalności opinie i propozycje rodziców. Rodzice angażują się w organizację uroczystości, wycieczek, lekcji muzealnych, wyjść do teatrów i kin. Wspólne przedsięwzięcia np. pikniki rodzinne Dzień Pieczonego Ziemniaka, Rodzinne Warsztaty Scratcha, kiermasze przedświąteczne, klasowe wigilie, akcje społeczne wpływają na integrację rodzin oraz społeczności szkolnej.

    Szkoła promuje swoje działania prowadząc szkolny serwis informacyjny (stronę www), wydając miesięcznik Szkolny Biuletyn, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach, seminariach, festiwalach.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone