• Praca i nauka w klasach integracyjnych daje wiele korzyści dzieciom

     • Mała liczebność grupy, jednoczesna praca dwóch pedagogów pozwala na dokładne zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce dziecka zdrowego i dziecka niepełnosprawnego, daje też dużą możliwość odkrycia dziecka wybitnie zdolnego.

      Kształtuje pozytywne cechy osobowości: otwartość, wrażliwość, uczynność, cierpliwość, wytrwałość. Sprzyja łagodnemu wychodzeniu z egoizmu właściwego każdemu dziecku.

      Aktywność dzieci zdrowych, ich spontaniczność mobilizuje dzieci niesprawne do pracy na lekcjach i po zajęciach. Dzieci niesprawne zachęcone przez swoich zdrowych kolegów stawiają sobie cele, które zmuszają je do osobistej mobilizacji.

      Atmosfera w klasie zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

      Uczniowie zdrowi uświadamiają sobie, że niektóre dzieci będą potrzebowały więcej uwagi ze strony nauczyciela i czasu na wykonanie zadania ze względu na swoje obniżone możliwości, czy mniejszą sprawność. Dzięki temu uwrażliwiają się na potrzeby innych i stają się mniej egoistyczne.

      Nauczanie w tak zróżnicowanej grupie klasowej jest możliwe, jeżeli nie oczekuje się od dzieci i nauczycieli tego, że wszyscy uczniowie będą robili to samo, tak samo i w jednakowym czasie.

      Według motta J.H.Pestalozziego "Nie porównuj dziecka z innym dzieckiem, lecz jedynie każde dziecko z nim samym".

      Dzieci niepełnosprawne są pod opieką pedagoga, ale nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela prowadzącego. Natomiast dzieci zdrowe zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani.

      Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne. Dzieci są więc traktowane indywidualnie, co jest w klasie integracyjnej koniecznością i oczywistością.

     • Program nauczania jest modyfikowany w zależności od możliwości konkretnego ucznia

     • Klasy integracyjne pracują o oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej i na bazie obowiązujących podręczników.

      W doborze treści programowych uwzględnia się głównie te o charakterze użytkowym, które każdemu dziecku pozwalają lepiej funkcjonować w życiu. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych rozszerza się go o treści o charakterze abstrakcyjnym, rozbudowuje się zakres wiedzy encyklopedycznej.

      W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów. Może zawierać elementy programu szkoły życia, szkoły specjalnej lub powszechnej równocześnie. Wymienione poziomy mogą też być realizowane etapami.

      W każdym zespole klasowym pracuje jednocześnie dwóch pedagogów:

      • nauczyciel prowadzący,
      • nauczyciel specjalny - wspomagający.

       

      Są oni w równym stopniu odpowiedzialni za postępy uczniów. Zazwyczaj razem uczestniczą w zebraniach z rodzicami, razem wystawiają oceny. Razem też układają program wychowawczy i profilaktyczny dla swoich uczniów. Bywa, że wspólnie lub zamiennie prowadzą zajęcia. Dzięki takiemu systemowi na każdej lekcji występuje indywidualizacja w procesie nauczania. Zapewnia to optymalny rozwój wychowanków.

    • Mała liczebność klasy integracyjnej, obecność dwóch nauczycieli oraz indywidualne podejście do każdego ucznia skutkuje wysoką jakością nauczania

    • Rodzice zwracają uwagę na to, iż w szkołach integracyjnych uczniowie mają zapewnioną opiekę specjalistów, a kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje. Jednak część rodziców rozważająca możliwość zapisania swojego zdrowego dziecka do klasy integracyjnej obawia się obniżenia wyników nauczania w klasie, w której będą uczyły się razem dzieci o tak zróżnicowanych możliwościach. Badania prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą wykazują, iż wspólna nauka dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w jednej klasie nie skutkuje pogorszeniem wyników tych pierwszych i obawy rodziców są raczej nieuzasadnione.

     Dzieci uczące się w klasach integracyjnych osiągają takie same, a nawet wyższe wyniki w opanowaniu wiedzy szkolnej i umiejętności szkolnych (np. w czytaniu, rozumieniu tekstów oraz z matematyki) w porównaniu z uczniami z równoległych klas nieintegracyjnych.

     Ponieważ w klasie integracyjnej uczy się zwykle kilkanaścioro dzieci, nauczyciel może poświęcić każdemu uczniowi o wiele więcej uwagi niż w  klasie tradycyjnej (nieintegracyjnej), tym bardziej, że jest wspierany przez drugiego nauczyciela.

     • W klasach integracyjnych sporo emocji wywołuje ocenianie

     • Każdy nauczyciel oceniając postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. I dlatego oceny - tak jak uczniowie nie są nigdy porównywane. Muszą się tego nauczyć i uczniowie i ich rodzice. Problemy niesprawiedliwego oceniania ujawniają się szczególnie w klasach 4-8, bowiem w klasach młodszych (1-3), uczniowie otrzymują oceny opisowe.


      Rodzic zapisując dziecko do klasy integracyjnej daje mu szansę nauczenia się tolerancji wynikającej nie z poczucia wyższości, nie z litości, ale z szacunku i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. Trzeba pamiętać, że edukacja szkolna to zaledwie początek edukacji obywatelskiej. Starajmy się, by świat dzieci sprawnych i świat dzieci niepełnosprawnych stawał się bezpiecznym, tolerancyjnym i radosnym.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone