• INTEGRACJA w EDUKACJI

     • Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.

      Integracja jest szansą dla każdego:

      • dla uczniów i ich rodziców, ponieważ klasa integracyjna daje możliwość rozwoju społecznego i intelektualnego;
      • dla nauczycieli, ponieważ praca w klasie integracyjnej sprzyja samodoskonaleniu, kreatywności;
      • dla środowiska lokalnego, gdyż klasa integracyjna uczy tolerancji, przyzwyczaja do zróżnicowanego obrazu społeczeństwa.

       

     • Kto może się znaleźć w klasie integracyjnej?

     • Klasa integracyjna jest przeznaczona dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną.

      W klasie integracyjnej mogą się znaleźć uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

      • niesłyszący i słabosłyszący;
      • niewidomi i słabowidzący;
      • niepełnosprawni ruchowo (w tym z afazją);
      • niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim;
      • z niepełnosprawnością sprzężoną;
      • z autyzmem lub Zespołem Aspergera. 

      Cechy charakterystyczne klas integracyjnych:

      • mała liczba dzieci w klasie (15-20 uczniów w tym 3-5  niepełnosprawnych);
      • dwóch nauczycieli w klasie – nauczyciel prowadzący (nauczyciel nauczania zintegrowanego lub nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny);
      • dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (również tych wybitnie zdolnych).

       

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone