• Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73

     

    W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje nowy regulamin Świetlicy Szkolnej SP 73.

    Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego regulaminu: REGULAMIN ŚWIETLICY SP 73 (pdf, 338KB)

     

    • Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 73

     1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

     2. Świetlica jest czynna w godzinach 7.0017.30. Jeśli rodzice nie powiadomią szkoły o powodach nie odebrania dziecka i nie zgłoszą się po nie, dziecko zostaje przekazane do miejsca wyznaczonego przez instytucję wspierającą.

     3. Świetlica przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci rodziców pracujących zawodowo. Uczniowie z klas 1– 3 przyjmowani są w pierwszej kolejności, a następnie uczniowie z klas 4-8.

     4. Prawa i obowiązki ucznia określa Kodeks Ucznia i kontrakt umieszczony w świetlicy. Jeśli dziecko nie przestrzega regulaminu, a jego zachowanie stwarza zagrożenie dla innych uczniów może zostać czasowo zawieszone lub skreślone z listy wychowanków świetlicy.

     5. Świetlica realizuje swoje zadania wg. rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

     6. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników o liczebności zgodnej z aktualnymi przepisami oświatowymi.

     7. Rodzice określają sposób odbierania dziecka ze świetlicy. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka (np. odebranie przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście dziecka itp.) rodzice powiadamiają wychowawców świetlicy na podpisanym i datowanym piśmie. Bez takiego powiadomienia dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

     8. Dzieci, które oczekują na transport, nie uczęszczają na religię i zajęcia dodatkowe przebywają ze względów bezpieczeństwa na świetlicy (nie chodzą po szkole, nie siedzą pod salą).

     9. Dzieci zapisane na świetlicę nie korzystają z niej podczas swoich przerw międzylekcyjnych.

     1. Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w naszej szkole rodzice powiadamiają o tym wychowawców świetlicy na piśmie, które stanowi upoważnienie do samodzielnego opuszczenia przez ucznia świetlicy.

     2. Za szkody wyrządzone przez  dziecko odpowiadają rodzice.

     3. Świetlica nie odpowiada za rzeczy wartościowe (np. telefony, mp3, itp.) oraz zabawki przyniesione z domu.

     4. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy, rodzice mogą zgłaszać i omawiać z kierownikiem świetlicy.

     5. W świetlicy prowadzona jest dokumentacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      


     do pobrania: Regulamin Świetlicy Szkolnej SP 73 (pdf, 338KB)

      

   • Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami o naszej świetlicy!

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone