• Współpraca Rodziców i Nauczycieli

     • Zasady współpracy rodziców i nauczycieli reguluje:

      Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie

      Szkoła wspiera rodzinę w wychowaniu, zapewnia sposoby na realizację praw rodziców.

      Procedura Współpraca z Rodzicami w SP 73

       

      Rodzice mają prawo:

      • Uzyskania w czasie określonym przez szkołę rzetelnej informacji o swoim dziecku (jego zachowaniu, postępach w nauce i przyczynach trudności).
      • Uzyskania porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia dzieci.
      • Wyrażania opinii o prawach szkoły z zachowaniem odpowiednich procedur.
      • Decydowania o sprawach szkoły poprzez uczestnictwo w pracach rad klasowych i rad rodziców.
      • Spotykania się z gronem pedagogicznym na zebraniach, dniach otwartych i podczas indywidualnych kontaktów.

       

       

     • Rodzice mają obowiązek:

      • Dopilnować realizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko.

      • Zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych

      • Systematycznie kontaktować się z wychowawcą klasy.

      • Zapoznać się z wymaganiami programowymi i programami nauczania.

      • Zapoznać się ze szkolnym systemem oceniania i programem wychowawczym szkoły.

      • Wspierać finansowo działalność szkoły dokonując regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

       


       

      Za wyróżniającą się współpracę ze szkołą Rada Pedagogiczna może wyrazić swoje uznanie dla rodziców poprzez wręczenie dyplomów bądź listów gratulacyjnych oraz publiczne podziękowania na uroczystości szkolnej.

       

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone